เงื่อนไขการใช้

เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

ขอขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท กาลิเล (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่าข้อมูล "บริษัท" ที่แสดงบนเว็บไซต์ https://galilei.co.th/th/home ดำเนินการโดยบริษัทและบริษัทในเครือ โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้ก่อนใช้เว็บไซต์นี้ และใช้เฉพาะในกรณีที่คุณตกลง โดยการใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมด โปรดทราบว่า ข้อกำหนดเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ข้อมูลทั้งหมด อันรวมถึงข้อความ ภาพประกอบ ภาพถ่าย ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ https://galilei.co.th/th/home ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อนำมาใช้งานบนเว็บไซต์ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ ทำการโฆษณา เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ ต้องได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัทฯ โดยชัดแจ้ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเอาออกซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งดังที่กล่าวมาข้างต้น หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นผลให้เผยแพร่ซึ่งข้อความ ภาพ หรือสื่ออื่นใด อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล ผิดต่อศีลธรรมอันดีหรือผิดกฎหมาย บริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว หรือต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น

ข้อห้าม

ขณะที่ใช้งานเว็บไซต์ ห้ามดำเนินการต่อไปนี้

 1. การกระทำที่ละเมิดต่อพระราชบัญญัติหรือระเบียบและศีลธรรมอันดีของสังคม
 2. การกระทำผิดทางอาญาหรือการกระทำที่อาจส่งผลให้เกิดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น
 3. การกระทำที่เป็นการละเมิดต่อทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลหรือการกระทำอื่นในลักษณะที่คล้ายกันขอบุคคลที่สาม บริษัท หรือ กลุ่มบริษัท
 4. การกระทำที่ก่อให้เกิดผลเสียหรือความเสียหายแก่บุคคลที่สาม บริษัท หรือกลุ่มบริษัท
 5. การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือของบุคคลที่สาม บริษัท หรือกลุ่มบริษัทในเครือทั้งหมด
 6. การกระทำที่เป็นการประกาศหรือการแจ้งข้อมูลเท็จ
 7. การกระทำอื่น ๆ ที่ทางบริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม

การเปลี่ยนแปลงนโยบายของเว็บไซต์นี้
บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของเว็บไซต์เพื่อให้สอดคล้องกับกฏระเบียบ

 1. เว็บไซต์นี้จะดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดโดยบริษัท
 2. การดำเนินการของเว็บไซต์นี้อาจถูกระงับชั่วคราวหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้
  • เนื่องจากบำรุงรักษาและตรวจสอบของอุปกรณ์และระบบ, ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการ    ดำเนินการเว็บไซต์นี้
  • เนื่องจากเกิดการหยุดชะงัก หรือเกิดความล้มเหลวของระบบ ความผิดพลาดที่ไม่สามารถควบคุมได้ ข้อบกพร่อง     ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส และสาเหตุอื่น ๆ ในลักษณะนี้
  •  และสาเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้บริษัทจำเป็นต้องหยุดดำเนินการ
 3. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการระงับหรือยกเลิกชั่วคราวของเว็บไซต์นี้
 4. บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้ โดยจะแจ้งล่วงหน้าบนเว็บไซต์ แต่บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบ  ใด ๆทั้งสิ้นต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของบริษัท ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเราเพื่อแจ้งความประสงค์โดยระบุชื่อผู้ดูแลเว็บไซต์ วัตถุประสงค์ และ URL สำหรับหน้าที่จะทำการเชื่อมโยง ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทแล้วเท่านั้นและบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ในการที่ให้เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของบริษัท และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของบริษัท หรือต่อความเสียหาย     ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

กฎหมายที่ใช้บังคับและศาลที่มีอำนาจตามกฎหมาย

การใช้งานเว็บไซต์นี้และการตีความและการนำไปใช้ที่ “เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้” หากไม่ได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ถือว่าต้องเป็นไปตามกฎหมายประเทศไทย ศาลที่มีอำนาจตัดสินเกี่ยวกับข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ 

การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลที่เว็บไซต์ส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้า เมื่อลูกค้าเข้าใช้งานในครั้งถัดไป เว็บไซต์จะสามารถอ่านไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้า อาจมีบางหน้าบนเว็บไซต์นี้ที่ใช้คุกกี้เพื่อช่วยผู้ใช้งานในการกรอกข้อมูลในแต่ละครั้งที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติการเข้าชมหน้าเว็บของลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะไม่ถูกดึงไปใช้งานเพราะการใช้คุกกี้นี้ ลูกค้าอาจปฏิเสธการยอมรับคุกกี้ได้ ในกรณีนี้บางบริการของเว็บไซต์นี้อาจไม่สามารถเข้าใช้งานได้

เกี่ยวกับบราวเซอร์ที่ใช้งาน

ขอแนะนำบราวเซอร์ต่อไปนี้เพื่อการแสดงผลและการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ดีที่สุด
[วินโดวส์ (Windows)]
Microsoft Internet Explorer 6.0 หรือสูงกว่า
Netscape Navigator 6.0 หรือสูงกว่า
[แมคอินทอช (Macintosh)]
Microsoft Internet Explorer 5.1 หรือสูงกว่า อาจมีบางบริการบนเว็บไซต์นี้ที่ไม่สามารถใช้งานได้

เกี่ยวกับ SSL

เว็บไซต์นี้ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส SSL (Security Socket Layer) ในหน้าเว็บที่มีการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ลูกค้าจึงสามารถใส่ข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างปลอดภัย ด้วยการใช้งาน SSL ข้อมูลจะถูกเข้ารหัสบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของผู้ใช้งาน ก่อนที่จะถูกส่งผ่านเครือข่ายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลงทะเบียนไว้

เกี่ยวกับจาวาสคริปต์ (Java Script) และ สไตล์ชีท (Style sheet)

จาวาสคริปต์และสไตล์ชีทถูกใช้งานบนเว็บไซต์นี้ เมื่อทำการดูเว็บไซต์นี้ กรุณาเปิดใช้งานจาวาสคริปต์ในการตั้งค่าบราวเซอร์ เมื่อใช้งานบราวเซอร์ที่แนะนำ สามารถเปิดใช้งานจาวาสคริปต์และสไตล์ชีทได้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์
Microsoft Internet Explorer
หากใช้งานวินโดวส์ (Windows)

การตั้งค่าจาวาสคริปต์ (JavaScript)

 1. จากแถบเครื่องมือให้คลิกที่ [Tools] และเลือก [Internet Options]
 2.  เลือกแท็บ [Security] และคลิก [Customize Level] ที่อยู่ใน [Security Level of This Zone]
 3. ทำเครื่องหมายที่ [Validate] เพื่อ [Active Script] ที่อยู่ใน [Script] และกดปุ่ม [OK]

การตั้งค่าสไตล์ชีท (Stylesheet)

 1.  จากแถบเครื่องมือให้คลิกที่ [Tools] และเลือก [Internet Options]
 2. เลือกแท็บ [General] แล้วคลิกที่ปุ่ม [User Help]
 3. ยกเลิกการทำเครื่องหมายทุกช่องที่แสดงอยู่บนหน้าจอและคลิก [OK]

หากใช้งานแมคอินทอช (Macintosh)
การตั้งค่าจาวาสคริปต์ (JavaScript) และสไตล์ชีท (Stylesheet)

 1. จากแถบเครื่องมือให้คลิกที่ [Edit] และเลือก [Initial Setting]
 2. เลือกหัวข้อ [Web Brower] และเลือก [Web Contents]
 3. เลือก [Validate Script] ที่อยู่ใน [Active Contents]
 4. ทำเครื่องหมายที่ [Use of Stylesheet] ที่อยู่ใน [Page Contents] และคลิก [OK]

เน็ตสเคป แนวิเกเตอร์ (Netscape Navigator)
การตั้งค่าจาวาสคริปต์ (JavaScript) และสไตล์ชีท (Stylesheet)

 1. จากแถบเครื่องมือให้คลิกที่ [Edit] และเลือก [Settings]
 2. เลือกหัวข้อ [Details] และเลือกทั้งหัวข้อ [Validate JavaScript] และ [Validate Stylesheet] และคลิก [OK]
 3. เลือก [Validate Script] ที่อยู่ใน [Active Contents]
 4. ทำเครื่องหมาย [Use Stylesheet] ที่อยู่ใน [Page Contents] และคลิก [OK]

การเปลี่ยนแปลงนโยบายของเว็บไซต์นี้
บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของเว็บไซต์นี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฏระเบียบ