อัปเดต ข่าวและกิจกรรม

2567-03-09

แบ่งปันความสุขสู่เพื่อนผู้พิการ

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในการทำกิจกรรม ซีเอสอาร์ (กิจกรรมเพื่อสังคม) เพื่อช่วยสร้างสรรค์สนับสนุนสังคม รักษาความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจต่อองค์กรเป็นสำคัญ เน้นเรื่องการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันของพนักงานและเพื่อให้พนักงานได้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคม จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา ณ สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดระยอง ในวันที่ 9 มีนาคม 2567 โดยการบริจาควัตถุดิบในการทำอาหารและของเครื่องใช้ส่วนตัวต่าง ๆ ที่ทางสมาคมมีความต้องการ

2566-02-04

ปันรัก ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในการทำกิจกรรม CSR (กิจกรรมเพื่อสังคม) เพื่อช่วยสร้างสรรค์ สนับสนุนสังคม รักษาความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจต่อองค์กรเป็นสำคัญ และเน้นเรื่องการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันของพนักงานและผู้บริหาร เพื่อให้พนักงานได้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคม ดังนั้นทางบริษัทจึงได้จัดให้มีกิจกรรมนี้ขึ้น ณ มูลนิธิบ้านครูบุญชู เพื่อเด็กพิเศษ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566  โดยการมอบสิ่งของ เครื่องเขียน ของใช้ส่วนตัว และยาสามัญที่ทางมูลนิธิขาดแคลน อีกทั้งยังได้มีการมอบอาหารต่าง ๆ เช่น นม ขนมขนบเคี้ยว และไอศกรีม เป็นต้น ให้แก้น้อง ๆ ได้รับประทานในวันทำกิจกรรมด้วย

2565-10-01

ได้รับการส่งมอบการผลิตผลิตภัณฑ์จากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น และได้เริ่มต้นการผลิตสินค้าใน รุ่น UE-Freezer

เริ่มต้นการผลิตสินค้าในรุ่น UE-Freezer

2565-01-29

โครงการส่งมอบความห่วงใย แบ่งปันน้ำใจแด่บุคลากรทางการแพทย์

Caring Sharing Kindness To Medical Personnel

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในการทำกิจกรรม CSR (องค์กรร่วมรับผิดชอบต่อสังคม) เพื่อช่วยสร้างสรรค์สนับสนุนสังคม รักษาความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ต่อองค์กรเป็นสำคัญและเน้นเรื่องการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันของพนักงานและผู้บริหาร  เพื่อให้พนักงานได้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคม ดังนั้นทางบริษัทจึงได้จัดให้มีกิจกรรมนี้ขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2565 นี้ โดยการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระด้านการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับทางโรงพยาบาลของรัฐที่ยังขาดแคลน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยรูปแบบการจัดทำโครงการ เป็นการมอบอุปกรณ์ป้องกัน PPE ให้สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

2564-03-27

เปิดตัวเว็บไซต์

เราบริษัทกาลิเล (ประเทศไทย)จำกัด มีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบว่า
เราได้เปิดตัวเว็บไซต์ !!
เรามีการเปิดเว็บไซต์ใหม่!!
เราเริ่มเปิดเว็บไซต์ใหม่ !!