นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทกาลิเล (ประเทศไทย)  จำกัด

บริษัทกาลิเล (ประเทศไทย) จำกัด  (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะต้องได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้วิธีการทางกฎหมายและยุติธรรมและจะต้องจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์ในการใช้งาน บริษัทจะต้องได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้วิธีการทางกฎหมายและยุติธรรม และจะต้องจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

2. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะต้องปฏิบัติตาม “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามกฎหมายหรือแนวทางที่หน่วยงานรัฐและองค์กรอื่น ๆ กำหนด

3. มาตรการการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทต้องใช้มาตรการจัดการความปลอดภัยที่จำเป็นและเหมาะสม เช่น การบำรุงรักษาของการควบคุมองค์กร มาตรการทางเทคนิค และจะพยายามป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยฉ้อฉล และเพื่อป้องกันการรั่วไหลใด ๆ การสูญเสียหรือการทำลายหรือความเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล

4. การปฏิบัติตามกฎการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัทให้ความมั่นใจว่าพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะต้องมีการประยุกต์ใช้และปฏิบัติตามกฎการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอทบทวนและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

หลักการพื้นฐานของบริษัท เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

1. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

(1) บริษัท ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

  • ใช้เพื่อการจำหน่ายสินค้าและชิ้นส่วนต่าง ๆ ของบริษัทอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
  • ใช้เพื่อการให้บริการอย่างครบถ้วน ได้แก่ การบริการหลังการขาย และการบำรุงรักษา
  • ใช้เพื่อจัดส่งแคตตาล็อกและแผ่นพับให้ทั่วถึง
  • ใช้เพื่อตอบกลับเกี่ยวกับการสอบถามข้อมูลและความต้องการของลูกค้า
  • ใช้เพื่อพัฒนาปรับปรุงเกี่ยวกับการให้บริการข้างต้น

หากลูกค้าเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา การบริการบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้หรือไม่ทั่วถึง ดังนั้นโปรดให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นแก่เรา เพื่อการให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

(2) ในกรณีที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงผ่านทางเอกสารหรือทางเว็บเพจ เราจะแสดงวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างชัดเจนให้ทราบด้วย (3) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงหรือทางอ้อมจากข้อ (2) จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์ของการใช้ในข้อ (1)

หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้งานไปจากเดิม ซึ่งส่งผลให้วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปลี่ยนแปลง เราจะประกาศให้ทราบในหน้าแรกของเว็บไซต์(Homepage) และหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อนการใช้งานเช่นกัน

2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับบุคคลที่สาม (รวมถึงผู้รับเหมาช่วง)

บริษัทจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้ไว้อย่างเหมาะสม และจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามยกเว้นกรณีต่อไปนี้:
(1) ในกรณีที่ให้ข้อมูลกับตัวแทนจำหน่ายที่ดูแลสินค้าของบริษัท หรือบริษัทขนส่งที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จะถือว่าอยู่ในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ
(2) ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าในการสอบถามข้อมูลรายละเอียดของลูกค้าจากตัวแทนจำหน่ายที่ดูแลสินค้าของบริษัท หรือบริษัทขนส่งที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
(3) ในกรณีที่จำเป็นสำหรับการซื้อสินค้าหรือการใช้บริการ (อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับสถาบันการเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีธนาคารหรือความถูกต้องของบัตรเครดิต)
(4) ในกรณีที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. การใช้ข้อมูลร่วมกัน

บริษัทสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับกลุ่มบริษัท กาลิเล เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้:

(1) วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลร่วมกัน

  • ใช้เพื่อการจำหน่ายสินค้าและชิ้นส่วนต่าง ๆ ของบริษัทอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
  • ใช้เพื่อการให้บริการอย่างครบถ้วน ได้แก่ การบริการหลังการขาย และการบำรุงรักษา
  • ใช้เพื่อจัดส่งแคตตาล็อกและแผ่นพับให้ทั่วถึง
  • ใช้เพื่อตอบกลับเกี่ยวกับการสอบถามข้อมูลและความต้องการของลูกค้า
  • ใช้เพื่อพัฒนาปรับปรุงเกี่ยวกับการให้บริการข้างต้น

(2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ร่วมกัน

ชื่อบริษัท (รวมถึงชื่อแผนกและตำแหน่ง) ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ ที่อยู่อีเมล
หมายเลขลูกค้า รายละเอียดการทำธุรกรรม ประวัติการทำรายการ ประวัติการสอบถามข้อมูล

(3) ฝ่ายที่รับผิดชอบ

4. ขั้นตอนการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ

ข้อเสนอของบริษัทกับคำขอจากลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้าในการเปิดเผยข้อมูล การเปลี่ยนแปลงหรือยุติการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้ :

(1) สถานที่สำหรับยื่นคำขอให้เปิดเผยข้อมูล ฯลฯ

โปรดส่งคำขอเรื่องการขอให้เปิดเผยข้อมูลไปยังที่อยู่ต่อไปนี้ โดยกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและแนบเอกสารที่จำเป็นประกอบด้วย
และขอแจ้งให้ทราบว่าเราไม่สามารถรับใบคำขอกับผู้ขอโดยตรงได้

ที่อยู่ทางไปรษณีย์
แบบฟอร์มคำขอเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท กาลิเล (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : 60/105  หมู่ที่ 3 ตำบลมาบยางพร  อำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง

ติดต่อสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท  กาลิเล  (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์: +66-38-020112
แฟกซ์ : +66-38-020113
เวลาทำการ: 7:30 ถึง 16:30 น. (เวลาไทย)